DAIKEN

Directors and Audit & Supervisory Board Members

Directors

Representative Director Masanori Okuda
Takashi Aihara
Tomoaki Kato
Director Tetsuo Harima
Hiroshi Sekino
Outside Director Koji Mizuno
Kiyoshi Furube

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member Toshio Fuyuki
Takashi Terubayashi
Outside Audit & Supervisory Board Member Yuko Katsuo
Shingo Ishizaki

Executive officers

President & Chief Executive officer Masanori Okuda
Senior managing director Takashi Aihara
Tomoaki Katoh
Tetsuo Harima
Senior executive officer Kazumasa Yoshida
Koushin Nomura
Toshiyuki Hayase
Tomoaki Iinuma
Takeshi Nagata
Masahide Ito
Executive officer Tamotsu Matsukawa
Masahiko Higashide
Masaru Iseda
Kenichi Uchiumi
Kenji Nishiwaki
Masaki Kaneda
Masahiro Yamazaki
Hideki Gohara
Katsuhisa Morino
Minoru Endo