DAIKEN

Directors and Audit & Supervisory Board Members (as of July 1, 2019)

Directors

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member Takashi Terubayashi
Toshio Fuyuki
Outside Audit & Supervisory Board Member Yuko Katsuo
Shingo Ishizaki

Executive officers

President Masanori Okuda
Senior managing executive officer Takashi Aihara
Tomoaki Katoh
Tetsuo Harima
Senior executive officer Kazumasa Yoshida
Koushin Nomura
Toshiyuki Hayase
Tomoaki Iinuma
Takeshi Nagata
Masahide Ito
Executive officer Tamotsu Matsukawa
Masahiko Higashide
Masaru Iseda
Kenichi Uchiumi
Kenji Nishiwaki
Masaki Kaneda
Masahiro Yamazaki
Hideki Gohara
Katsuhisa Morino
Minoru Endo